Statut Šahovskog kluba Kula Ljubuški

Statut Šahovskog kluba Kula Ljubuški

Na temelju članka 14. Zakona o udrugama i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 45/02, u daljnjem tekstu: Zakon), osnivači : Šahovskog kluba Kula Ljubuški, dana 15.veljače  2021. godine, na utemeljiteljskoj Skupštini u Ljubuškom donose: 

STATUT

ŠAHOVSKOG KLUBA KULA LJUBUŠKI

            I  OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

            Ovim Statutom uređuje se ustrojstvo Šahovskog kluba Kula Ljubuški(u nastavku teksta: Klub), a posebno naziv i sjedište, područje rada Kluba i odgovornosti članova, zastupanje i predstavljanje Kluba, pravni status, znak i pečat Kluba, ciljevi, djelatnosti, izvori sredstava i njihova namjena za slučaj prestanka Kluba.

Članak 2.

Temeljno programsko načelo djelovanja Kluba je poticanje sustavnog djelovanja na omasovljavanju i unapređivanju šaha i šahovske kulture uopće, poticanje organiziranja i sudjelovanja u natjecanjima na nacionalnoj i međunarodnoj razini, bilo ekipno ili pojedinačno putem svojih članova i okupljanje djece, mladeži i odraslih u svrhu podizanja natjecateljskog duha i osposobljavanja igrača i kadrova za šahovski šport, a čija osnovna djelatnost nije stjecanje dobiti.

Članak 3.

Naziv Kluba glasi :  Šahovski klub Kula Ljubuški.

Skraćeni naziv Kluba glasi: ŠK Kula Ljubuški.

Sjedište Kluba je: Ćire Truhelke 3,  88320 Ljubuški

Članak 4.

            Klub se registrira kod Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke čime stječe status pravne osobe. Područje rada Kluba je grad Ljubuški  Županija Zapadnohercegovačka.

Članak 5.

            Klub ima svoj žiro i devizni račun.

Članak 6.

            Klub ima svoj pečat.

            Pečat Kluba je okruglog oblika, dimenzija 30 mm, s ispisanim punim nazivom i  motivom kule u sredini.

            II  CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 7.

            Ciljevi i djelatnosti Kluba su:

– poticanje sustavnog djelovanja na omasovljavanju i unapređivanju šaha i šahovske kulture uopće;

– davanje prijedloga i sugestija odgovarajućim tijelima, koja imaju značenje u ukupnom športskom i šahovskom pokretu;

– poticanje organiziranja i sudjelovanja u natjecanjima na nacionalnoj i međunarodnoj razini, bilo ekipno ili pojedinačno putem svojih članova; 

– poticanje organiziranja stalnih natjecanja: kvalifikacijske, prvenstvene, brzopotezne i druge turnire, kako bi se svakom članu Kluba pružilo prigodu da, prema svojoj kategoriji, sudjeluje u natjecanjima;

– okupljanje djece, mladeži i odraslih u svrhu podizanja natjecateljskog duha i osposobljavanja igrača i kadrova za šahovski šport;

– suradnja sa šahovskim klubovima;

– poticanje aktivnosti šahista kroz treninge i natjecanja radi osposobljavanja za postizanje športskih odnosno šahovskih rezultata;

– poticanje informiranja članova Kluba i zainteresiranih građana kroz razne publikacije, studije, foto, video zapise i biltene;

– organiziranje  šahovske obuke  članova Kluba;

– poticanje razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti, pravednosti, samopoštovanja i poštivanja drugih učenja tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje šahom, kao dio odgojnih funkcija šaha;

– poticanje organiziranja ostalih djelatnosti od zajedničkog interesa za razvitak šaha u Ljubuškom i  Županiji Zapadnohercegovačkoj;

– poticanje projekata sukladnih ciljevima Kluba.

III  PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE KLUBA

Članak 8.

            Predsjednik Kluba zastupa i predstavlja Klub.

            IV  SREDSTVA KLUBA

Članak 9.

            Radi ostvarivanja svojih ciljeva Kluba se koristi materijalnim i novčanim sredstvima. Klub  stječe novčana sredstva potrebna za rad:

 • iz članarina i upisnina,
 • dotacijama,
 • donatorstvom,
 • sponzorstvom,
 • vlastitom djelatnošću Kluba.

Klub za vođenje svojih aktivnosti može ostvariti prihode dobrovoljnim prilozima građana i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva u domaćoj valuti i devizama, te obavljanjem vlastite gospodarske djelatnosti.

Pomoć može biti:

 • novčana sredstva,
 • pokretna i nepokretna imovina,
 • ostala sredstva.

Sva pokretna i nepokretna imovina koju Klub stekne svojim djelovanjem je njegovo vlasništvo i može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom.

Članak 10.

            Sredstvima Kluba raspolaže Predsjednik Kluba na prijedlog Upravnog odbora. Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je Skupština.

Financijsku dokumentaciju potpisuje Predsjednik Kluba.

Financijsko poslovanje uredit će se posebnim aktom.

Predsjednik Kluba  dužan je podnositi izvješća o financijskom poslovanju Skupštini.

V  ČLANSTVO

Članak 11.

            Članovi Kluba mogu se učlaniti kao:

 • redoviti članovi,
 • počasni članovi Kluba,
 • članovi podupiratelji.

Članak 12.

            Prava i dužnosti članova Kluba su:

 • birati i biti biran u tijela Kluba,
 • davati ocjene, mišljenja, prijedloge i primjedbe u radu i na rad Kluba,
 • svojim ponašanjem i držanjem dostojno reprezentirati Klub,
 • plaćati članarinu,
 • pridržavati se Statuta i drugih pravila Kluba,
 • čuvati ugled i dostojanstvo Kluba  i svih njegovih članova.

Članak 13.

            Redovitim članom postaje se upisom u registar članova Kluba, te uplatom godišnje članarine. Svaki član Kluba  posjeduje člansku iskaznicu.

Članak 14.

            O članovima Kluba vodi se posebna evidencija.

            Način i ustrojstvo evidencije utvrđuje Upravni odbor Kluba.

Članak 15.

            Članstvo u Klubu  prestaje:

 • smrću člana,
 • istupom,
 • brisanjem iz članstva,
 • isključenjem iz članstva.

Članak 16.

            Članstvo istupom prestaje pismenom izjavom člana da više ne želi biti članom Kluba. Prije prestanka članstva istupanjem član je dužan izvršiti sve svoje obveze prema Klubu.

Članak 17.

            Brisanjem članstvo prestaje u slučaju:

 • utvrđenja da nisu postojali uvjeti za učlanjenje.

Članak 18.

            Isključenjem članstvo prestaje na dan konačnosti odluke o isključenju. Članu se izriče isključenje ako:

 • teže povrijedi Statut Kluba,
 • povrijedi ugled Kluba ili ugled i čast drugih članova Kluba,
 • ne izvrši obvezu koju je poduzeo ili koja mu je povjerena, a zbog toga u Klubu nastupe štetne posljedice,
 • pristupi organizaciji čiji su ciljevi suprotni ciljevima Kluba,
 • nedolično se ponaša ili nastupa neovlašteno u ime Kluba,
 • nije platio članarinu za više od četiri mjeseca.

Člana iz članstva isključuje Upravni odbor Kluba.

Protiv Odluke član ima pravo žalbe Skupštini Kluba.

Odluka Skupštine je konačna i izvršna.

Članak 19.

            Klub ima počasne članove. To su osobe koje nisu redoviti članovi a svojim radom i zauzimanjem doprinose ugledu i promicanju ciljeva i načela Kluba.

            Počasne članove bira Upravni odbor. Počasni članovi mogu biti i strani državljani. Počasnom članu uručuje se povelja o članstvu i iskaznica počasnog člana.

            Počasni članovi imaju pravo sudjelovati u radu tijela Kluba, ali bez prava glasa. Počasni članovi nisu dužni plaćati članarinu. O počasnim članovima vodi se evidencija.

Članak 20.

Klub ima svoje članove podupiratelje. Članom podupirateljem može biti osoba koja programski i materijalno podupire Klub. Član podupiratelj ima pravo sudjelovati u radu tijela Kluba, ali bez prava glasa. O članovima podupirateljima vodi se evidencija.

VI  USTROJSTVO KLUBA

Članak 21.

            Tijela Kluba su:

 1. Skupština Kluba
 2. Upravni  odbor Kluba.
 3. Predsjednik

            Mandat članova tijela upravljanja je četiri godine.

            1. Skupština Kluba

Članak 22.

            Skupština je najviše tijelo Kluba i čine je svi članovi.

Skupština ima sljedeće nadležnosti:

 • donosi, mijenja i dopunjuje Statut,
 • bira i razrješuje sva tijela Kluba,
 • donosi program rada,
 • odlučuje o imovini Kluba,
 • donosi preporuke, upute i smjernice tijelima Kluba,
 • razmatra i usvaja financijsko  izvješće o radu svih tijela Kluba,
 • razmatra i usvaja zaključni račun Kluba,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama Kluba;
 • rješava o molbama i žalbama članova Kluba, bira svoje članove u političke i sportske organizacije na području svoje općine,
 • odlučuje o proglašenju počasnih i zaslužnih članova Kluba, te o dodjeli priznanja Kluba,
 • obavlja i druge poslove sukladno zakonu i ovom Statutu.

Članak 23.

Radom skupštine rukovodi predsjednik Skupštine, odnosno Kluba.

Mandat predsjednika Skupštine traje 4 god., uz mogućnost ponovnog izbora.

Predsjednik Skupštine ima ovlasti:

– predstavlja i zastupa Klub pred trećim osobama;

 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine;
 • potpisuje akte donesene na Skupštini;
 • usklađuje rad Skupštine i tijela Kluba;brine o izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine;
 • obavlja poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Kluba

Članak 24.

            Skupštinu saziva predsjednik Skupštine najkasnije 7 dana prije njenog održavanja uz objavu dnevnog reda, mjesta i vremena održavanja, te dostavu odgovarajućeg materijala.

Skupštinu može sazvati:

– na zahtjev 1/3 članova Kluba

– na zahtjev Upravnog odbora.

            Skupština može imati svečani karakter, te se saziva u povodu nekih naročito značajnih i svečanih događaja za Klub. Svečanu sjednicu saziva predsjednik Skupštine bez predviđenih formalnosti.

Članak 25.

            O zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik.

            Skupština donosi odluke iz svoje nadležnosti većinom glasova svih članova, a može punovažno raditi i odlučivati ukoliko je nazočno više od polovice punoljetnih članova.

Članak 26.

Član skupštine ima sljedeća prava obveze:

 • prisustvovati sjednicama Skupštine Kluba, Upravnog odbora i drugih tijela Kluba,
 • birati i biti biran u tijela Kluba,
 • biti pravovremeno informiran o svim bitnim pitanjima koja mu omogućuju uspješno vršenje njegove dužnosti,
 • iznositi svoje prijedloge i mišljenja u cilju poboljšavanja rada Kluba,
 • izvršavati zadatke koje pred njega stavi Skupština,
 • izvršavati i ostale poslove koji proističu iz funkcije člana Skupštine Kluba.

Članak 27.

Član skupštine može biti opozvan i prije isteka mandata:

 • zbog podnošenja ostavke,
 • zbog nemogućnosti obavljanja zadanih poslova,
 • isključenjem, zbog narušavanja ugleda kluba ili kršenja Statuta i drugih akata Kluba.

Članak 28.

Član koji je spriječen prisustvovati sjednici Skupštine dužan je na vrijeme obavijestiti predsjednika Skupštine.

Član ima pravo sudjelovati u radu drugog tijela Kluba, u koji nije izabran, ali bez prava odlučivanja.

2. Upravni   odbor

Članak 29.

Upravni  odbor čine predsjednik Upravnog odbora i četiri člana .

Upravni odbor je tijelo upravljanja Skupštine Kluba kojem se povjeravaju izvršne funkcije.

Upravni odbor radi prema Poslovniku o radu upravnoga odbora.

Upravni odbor odluke donosi većinom (natpolovičnom) glasova svih članova.

Članak 30.

Članove Upravnog  odbora bira Skupština  neposredno na mandatni period od četiri godine.

Skupština može pojedinog člana Upravnog odbora opozvati i prije isteka njegovog mandata ako ocjeni da postupa protivno odredbama ovog Statuta, odnosno da ne sprovodi utvrđenu politiku ili ne izvršava odluke Skupštine ili Upravnog odbora  Kluba .

Skupština  može opozvati cijeli  Upravni  odbor  ako utvrdi da zbog neodgovornosti, neažurnosti ili neznanja u pripremi akata i provedbi utvrđenog programa rada Skupštine članovi Upravnog odbora otežavaju rad i djelovanje skupštine Kluba, odnosno onemogućavaju ostvarivanje politike  Kluba .

Opoziv članova Upravnog odbora ili cijelog  Upravnog   odbora obavlja se na način i po postupku predviđenom za njegov izbor.

Članak 31.

            Upravni odbor Kluba ima sljedeće nadležnosti:

 • donosi poslovnik o svom radu;
 • upravlja imovinom Kluba;
 • donosi sve opće pravne akte osim Statuta Kluba;
 • organizira i usklađuje rad Kluba;
 • predlaže Skupštini program rada Kluba i financijski plan;
 • brine se o pravovremenom izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine;
 • predlaže Skupštini donošenje, izmjenu, dopunu ili usvajanje akata Kluba;,
 • rukovodi stručnom službom Kluba;
 • daje prijedloge, inicijative i upute tijelima Kluba;
 • donosi odluke o članstvu i utvrđuje evidencije članstva Kluba;
 • predlaže i razmatra sve pravne akte prije razmatranja na Skupštini;
 • stara se o provođenju općih akata Kluba;
 • izvršava odredbe financijskog plana i stara se o namjenskom korištenju sredstava,
 • daje inicijativu za unaprjeđenje rada Kluba;
 • sprovodi mjere osiguranja i racionalnog korištenja osnovnih i drugih sredstava Kluba,
 • vrši izbor stručnog radnika Kluba,
 • predlaže kandidate za priznanja i nagrade,
 • poduzima i druge radnje u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

VII. PREDSJEDNIK I  TAJNIK KLUBA

Članak 32.

            Predsjednik Kluba ima ovlasti da u skladu s odlukom Upravnog odbora obustavi od izvršenja svaki akt tijela Kluba osim odluke Skupštine, ako ocijeni da ta odluka nije u skladu sa Statutom i pravilima Kluba.

Predsjednik Kluba:

 • predstavlja i zastupa Klub pred trećim osobama;
 • saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora;
 • stara se o izvršenju zadataka koje je postavila Skupština;
 • organizira i usklađuje rad Kluba;
 • stara se o provođenju općih akata Kluba;
 • izvršava odredbe financijskog plana i stara se o namjenskom korištenju sredstava;
 • zaključuje pravne poslove u ime i za račun Kluba;
 • daje inicijativu za unaprjeđenje rada Kluba;
 • sprovodi mjere osiguranja i racionalnog korištenja osnovnih i drugih sredstava Kluba;
 • posebnu brigu vodi o marketingu i osiguranju financijskih sredstava.

Tajnik Kluba:

 • koordinira rad članova Kluba;
 • brine se i vodi evidenciju o članovima Kluba;
 • čuva pečat Kluba;
 • prima, otvara i evidentira poštu;
 • stara se o arhiviranju dokumentacije;
 • vodi zapisnike sa sjednice tijela i komisija;
 • stara se o korespondenciji Kluba;
 • vodi administrativne poslove.

VIII  JAVNOST RADA KLUBA

Članak 33.

            Rad Kluba je javan. Javnost u radu Kluba osigurava se davanjem podataka o radu Kluba predstavnicima sredstava javnog priopćavanja, javnošću sjednica tijela Kluba te redovitim i povremenim obavješćivanjem članstva o svim aktivnostima Kluba.

            IX  ODNOSI S DRUGIM SRODNIM ORGANIZACIJAMA

Članak 34.

            Klub svoje odnose prema ostalim srodnim Klubovima zasniva na uzajamnom poštivanju, uvažavanju, iskrenom i humanom pristupu.

            X  RADNI ODNOSI I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 35.

            U cilju provedbe organizirane i stalne aktivnosti unutar Kluba se mogu utvrditi odgovarajući poslovi koji se obavljaju s djelatnicima u stalnom radnom odnosu ili honorarno. Poslovi uposlenika u Kluba utvrđuju se posebnim aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Članak 36.

            Sva prava iz radnog odnosa djelatnici Kluba ostvaruju u Klubu sukladno odgovarajućim zakonskim propisima.

Članak 37.

            Stegovna odgovornost uređuje se odgovarajućim pravilnikom o stegovnoj odgovornosti članova Kluba.

U stegovnom postupku prvostupanjsko tijelo je Upravni odbor, a drugostupanjsko tijelo je Skupština Kluba.

Odluka Skupštine je konačna i izvršna.

            XI  PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 38.

Skupština Kluba može za uspješan rad pojedinca ili Kluba dodijeliti priznanja u vidu:

 • pohvala,
 • plaketa,
 • počasnog članstva.

Članak 39.

Klub prestaje s radom:

1) ako nadležno tijelo donese odluku o prestanku rada ili odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji ;

2) ako su ispunjeni uvjeti iz članka 9. stavak 4. Zakona  ili  ako se utvrdi da je klub prestao djelovati.

.

Smatrati će se da je  klub prestao djelovati:

1) ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom za održavanje Skupštine, a Skupština nije održana;

2) ako se broj članova kluba  smanji ispod broja određenog za osnivanje kluba, a skupština kluba u roku od tri mjeseca  od dana nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novi članova.

Neovisno od odredbi stavka 1. točka 2. ovog članka, klub  neće prestati ako prijem novih članova nije moguć zbog objektivnih okolnosti koje su prouzročene prirodom statutarnih ciljeva i djelatnosti .

            Za slučaj prestanka rada Kluba, imovina koja ostane nakon podmirivanja svih obveza Kluba, prelazi u vlasništvo osnivača.

Članak 40.

            Tumačenje ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Članak 41.

            Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na isti način kao i ovaj Statut.

Članak 42.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na utemeljiteljskoj Skupštini Kluba, a primjenjuje se danom upisa u Registar Udruga u ŽZH.

SKUPŠTINA                                                                                                                    .                                                                                             

Broj: 3/21                                                                                      

Ljubuški, 15. veljače 2021. godine                                       

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.